บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด