บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ