ข้อมูลครุภัณฑ์

  1. ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปี 2563

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3. ข้อมูลครุภัณฑ์ประจำปี 2561

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร