การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • ช่องทางการร้องเรียน
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
 • การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนการป้องกันทุจริต
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  • กิจกรรมยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)
 • การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *