ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้่ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *