ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบที่ 2 และประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวส. สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มารายงานตัววันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567

Read more