ฝึกอบรมโครงการการอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นการเลี้ยงปลาให้แก่ผู้สนใจ ณ ศูนย์สังเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดการฝึกอบรมโครงการการอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นการเลี้ยงปลาให้แก่ผู้สนใจ ณ ศูนย์สังเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *