ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบที่ 2 และประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ โครงการสร้างช่องทางอาชีพทหารกองหนุน สู่นักเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวส. สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มารายงานตัววันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกไฟล์

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรม การผลิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ประจำปี 2567 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

Read more

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

#กสศ. ร่วมกับ #วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. ใน #สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (#สาขาประมง) โดยมีคุณสมบัติตามที่ กสศ. กำหนด ก็สามารถสมัครเข้ารับทุนได้

Read more