วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับศึกษานิเทศ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา บูรณาการจัดกิจกรรมต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรัษบุรุษ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับศึกษานิเทศ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา บูรณาการจัดกิจกรรมต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษา …

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยศึกษานิเทศ ประกอบด้วยนางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และ นายสันติ ทองแก้วเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งเดินทางมานิเทศการบูรณาการจัดกิจกรรมต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงาน (ITA) สำหรับสถานศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรัษบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *