วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง

…. ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว :

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาริฉัตร กัจกูล และนายมินทดา มีชัย นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญเงิน

 .. ในการสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง ประเภท ทีม ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา….โดยมีเบื้องหลังความสำเร็จเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ ครูอนุสรณ์ ช่วยทอง ครูอภิรักษ์

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาธรณ์ รัตนะโช และนายรชานนท์ ทองศรีไหม นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนาธรณ์ รัตนะโช และนายรชานนท์ ทองศรีไหม นักศึกษาคนเก่ง ระดับชั้น ปวส.2/3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ….ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ….ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ

Read more

ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดทัพ ลุยแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานต่างๆ ในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43

…วันที่ 18-23 ธันวาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยพรานทะเล) มอบหมายนางอังสนา หะยีหะเต็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมกว่า 80 คน

Read more

บันทึกประวัติศาสตร์…น้ำท่วมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันนี้ 19 ธ.ค. 65 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาที่เอ่อล้นท่วมพื้นที่ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นระบบออนไลน์ ระดับน้ำปีนี้สูงที่สุดในรอบ 15 ปี

Read more

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2563 และ 2564

วันนี้ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปีพุทธศักราช 2563

Read more

คณะลูกเสือประมงติณฯ ร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และคณะครูลูกเสือนำนักเรียนคณะลูกเสือวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกิจกรรม ” วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ

Read more

เช้านี้ที่ประมงติณฯ กับบรรยากาศการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ว้นนี้ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับผู้สมัครเข้ารับการประเมิน และสังเกตุการณ์ การสรรหาบุคคลทั่วไป บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สม้ครสรรหาพนักงานราชการ(ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ

Read more

ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more