บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565

เช้านี้….ที่ประมงติณฯ บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับนายอัลดุลเลาะ สารี ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแปรรูปสัตว์น้ำนายสุขิตกุล เกตุพันธุ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างต่อเรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

16 มีนาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี….วันนี้ 16 มีนาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลาลนนท์ จัดพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

#วินัยและความรับผิดชอบคือพื้นฐานอาชีพ….วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลาลนนท์ โดยแผนกวิชาการเดินเรือ จัดพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชาวเรือ ของผู้เรียนสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

20 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ นำโดย นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

Read more

7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกัน ตรวจคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา ในเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียน แบบ on-site รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ โรงอาหาร และสถานที่อื่นๆ ตามมาตรการป้อง กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลผลการแข่งขันทักษะทางวิขาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

#รางวัลจากความทุ่มเท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #ขอแสดงความยินดี กับรางวัลผลการแข่งขันทักษะทางวิขาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้…. 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเหรียญทอง…. 2.

Read more

ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฉลองรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฉลองรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ด้วยความภาคภูมิใจ ในผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

Read more

วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมคณะเดินทางเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมคณะเดินทางเข้าเผ้ารับพระราชทานรางวัลประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมชาย ท่าตะเคียน

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางอังสนา หะยีหะเต็ง นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์ นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ นายประยูร เฉิดฉิ้ม นางยุพา จุทอง และนางสาวสุกฤตา สามารถกิจ

Read more