วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลของสูตรอาหารที่แตกต่างกันในการอนุบาลลูกปลาตะกรับ” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่อง “การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลานิลที่อนุบาลด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม

Read more

27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) #ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพช่างให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

Read more

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567” ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ณ

Read more

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ และ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2567 ภาคใต้ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายนูรรอสมีย์ คาเร็ง และ นายติรวิชญ์ เอกมณี นักเรียนนักศึกษาผู้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ และ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Read more

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางยุพา จุทอง ครูชำนาญการ และครูจันทร์ทิมา ทองนอก ครูพิเศษสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางยุพา จุทอง ครูชำนาญการ และครูจันทร์ทิมา ทองนอก ครูพิเศษสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ เข้ารับมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ เข้ารับมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด

Read more

22 มกราคม 2567 คณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา☆☆☆เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2567 #วิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย #สร้างคนดี

Read more

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Read more

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูเข้าแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูเข้าแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ

Read more