ประมงติณฯ เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบสะสมหน่วยการเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสงขลา

…วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางพัชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไปสาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

Read more

ประมงติณฯ แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน อบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ร่วมกับสวนเทพหยา…

วันที่ 23 มีนาคม 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับสวนเทพหยา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่มนักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ณ สวนเทพหยา

Read more

ปัจฉิมนิเทศ…การแนะนำครั้งสำคัญก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

…วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ชีวิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น

Read more

ประมงติณฯ สถานศึกษาแห่งคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.ภาคปกติ และกลุ่ม อศ.กช. ระดับชั้น ปวส. ภาคปกติ และทวิภาคี

Read more

ประมงติณฯ สถานศึกษาสีขาว กวดขันคุณธรรมชาวเรือที่ดี ไม่มีอบายมุข…

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้โอวาทและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพชาวเรือ แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

Read more

ประมงติณฯ แหล่งเรียนรู้แห่งคุณภาพ ขอต้อนรับน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

…วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 – 12.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางเยาวดี รุ่งเรือง

Read more

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา…กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจของนักเทคโนโลยีบัณฑิต

…วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่จัดการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ.) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ โรงแรม บี พี

Read more

ปลื้มใจยิ่งแล้ว ทูลกระหม่อมแก้วทรงโปรดฯ ชาว อกท.

…วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชาว อกท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่

Read more

สุดปัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 24-กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการเกษตรในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

Read more