27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) #ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพช่างให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

Read more

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567” ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ณ

Read more

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ และ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2567 ภาคใต้ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายนูรรอสมีย์ คาเร็ง และ นายติรวิชญ์ เอกมณี นักเรียนนักศึกษาผู้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ และ นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

Read more

วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางยุพา จุทอง ครูชำนาญการ และครูจันทร์ทิมา ทองนอก ครูพิเศษสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางยุพา จุทอง ครูชำนาญการ และครูจันทร์ทิมา ทองนอก ครูพิเศษสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ เข้ารับมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และนายประยูร เฉิดฉิ้ม ครูชำนาญการ เข้ารับมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด

Read more

22 มกราคม 2567 คณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา☆☆☆เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มีนาคม 2567 #วิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย #สร้างคนดี

Read more

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Read more

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูเข้าแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูเข้าแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ

Read more

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราชฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more