ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ 8 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางพชรภัทร สุธารักษ์

Read more

ประมงติณฯ จับมือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

วันนี้ 8 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาณ ห้องประชุม ชั้น

Read more

ประมงติณฯ เปิดบ้านรับน้องนักเรียนตัวน้อย จากโรงเรียนหวังดี เข้าทัศนศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันนี้ 5 กันยายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายประทีป สองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหวังดี เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเพาะฟักเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบ Smart Farm โดยใช้เทคโนโลยี IOT ณ

Read more

ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครู ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

Read more

ประมงติณฯ จับมือสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติ พัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาการเดินเรือ บูรณาการรายวิชาคณิตศาตร์เพื่อการเดินเรือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กันยายน 2565 (เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์เพื่อการเดินเรือ และหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักศึกษสาขาวิชาการเดินเรือ

Read more

ประมงติณฯ เชิญ ต้นแบบนักวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการงานประมงวิชาการ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center)

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครู ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการจัดงานประมงวิชาการ 2565 กิจกรรมเสาวนาทางวิชาการ

Read more

ประมงติณฯ “หน่วยพรานทะเล” จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 และงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย สวยงามตามรูปแบบ

วันนี้ 25 สิงหาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพรานทะเล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2565 และงานประชุมวิชาการฯ

Read more

สุดปลื้ม ลูกศิษย์ประมงติณฯ เข้าพิธีซ้อมใหญ่ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าพิธีซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2562 2563

Read more

สุดปลื้ม…ประมงติณฯ คว้า 4 ดาว ระดับภาค จากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาขีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ในระดับ 4 ดาว ลำดับที่ 6 ของภาค ในกลุ่ม จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18

Read more

ชาวประมงติณฯ ได้รับเกียรติร่วมนำขบวน “พาป๋าหลบบ้าน” อย่างยิ่งใหญ่

วันนี้ 21 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รวมกว่า 300 ชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนนำชาวสงขลา ฝั่งสิงหนคร สทิงพระ เส้นทางที่

Read more