ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ประธานกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชปถัมภ์ ฯ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2564-2565 เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนสถานศึกษาจาก อกท. ทุกหน่วยในภายใต้เข้าร่วมประชุม สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) มีคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเดินทางจำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1) นายกรีฑา ดิษโสภา2) นางอังสนา หะยีหะเต็ง3) นายประยูร เฉิดฉิ้ม4) นายธาฎา ศิณโส5) นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ6) นายสมชาติ ชูมาก7) นางยุพา จูทอง😎 นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *