นักเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม “ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ”

หัวข้อวิจัย ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ (Coin-operated battery charging cabinet)

ในการดำเนินโครงการสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อรองรับกับกลุ่มผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่มีการใช้งานที่แพร่หลาย ซึ่งโทรศัพท์มือถือในมีแอพพลิเคชั่นมากมาย ทำให้โทรศัพท์มือถือต้องใช้พลังงานมากในการใช้งาน ทำให้แบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือหมดไวภายในเวลาที่รวดเร็วและไม่ได้พกพาที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ดำเนินโครงการจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง “ ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ” โดยใช้เหรียญ 5 บาท หยอดที่ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ

ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ 20 นาที และเหรียญ 10 บาท หยอดที่ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ 40 นาที จากการทดลองใช้ตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญ จำนวน 10 ครั้ง พบว่าตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญสามารถทำงานเป็นปกติ จำนวน 8 ครั้ง และทำงานผิดพลาด จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หยอดเหรียญ ชนิด 5 บาท ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ เนื่องจากการกำหนดค่าการรับเหรียญ ของตัวเซ็นเซอร์เหรียญไม่ถูกต้อง และครั้งที่ 6 หยอดเหรียญ ชนิด 10 บาท มีข้อผิดพลาดในการกำหนดเงื่อนไขการตั้งเวลาของตัวโปรแกรมควบคุมการจ่ายไฟชาร์จ สรุปผลการทดลองประสิทธิภาพของตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบหยอดเหรียญคิดเป็นร้อยละ 80

ผู้ดำเนินการวิจัย

1. นายปุณณรัตน์ ศรีสุวะ

2. นายเอกรินทร์ นิลงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายพงษ์พิศาล กังสังข์

2. นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ

3. นางสาวสุปรีดา สังวาลย์

4. นายตะวัน ช่วยชูเครือ

หน่วยงาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ปี พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *