นักเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ “แม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์” เพื่อลดปัญหาการช่อมแซมช่วงล่างของรถยนต์

         แม่แรง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยผ่อนแรงในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้ เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนล้อ และยางของรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบตัวถังของรถยนต์ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ โดยหลักการทำงานของแม่แรงจะช่วยเพิ่มแรงในการยกวัตถุให้สูงขึ้นจากพื้นโดยอาศัยอุปกรณ์แม่แรงในการช่วยผ่อนแรง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานง่าย และรวดเร็วขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยจะเห็นได้ว่าแม่แรงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ จึงควรมีติดรถไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้     

          ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ ซึ่งศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเดินเรือ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู อาจารย์ ละเพื่อนๆ นักศึกษา ในการใช้แม่แรงแบบเก่าในการซ่อมรถจนทำให้เกิดการล่าช้า คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์แม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ เพื่อช่วยประหยัดเวลา และแรงานในการซ่อมแซมรถของผู้ประสบเหตุนั้นๆ ได้

          จากการดำเนินโครงการสร้างแม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ และหาประสิธิภาพการทำงานของอุปกรณืแม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ โดยทดลองเปรีบยเทียบการยก และผ่อนระหว่างแม่แรงแบบธรรมดากับแม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ โดยทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2564 พบค่าเฉลี่ยของแม่แรงแบบธรรมดาในระยะเลวาเฉลี่ย 15 นาที/รอบ และการทดลองแม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์ใช้ระยะเวลา 11 : 30 นาที/รอบ  ซึ่งน้อยกว่าแม่แรงธรรมดา 3 : 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 24 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์แม่แรงไฟฟ้าจากรถยนต์มีประสิทธิภาพมากกว่าแม่แรงแบบธรรมดา ร้อยละ 24

ผู้ดำเนินการวิจัย

นายอัสฎร     คงสม                     แผนกวิชาการเดินเรือ ชั้น ปวส. 1

นายศุภวัฒน์  เขม้นการไถ               แผนกวิชาการเดินเรือ ชั้น ปวส. 1

นายธีรภัทร   เกลี้ยงประดิษฐ์           แผนกวิชาการเดินเรือ ชั้น ปวส. 1

นายปวริศร   สุขสวัสดิ์                  แผนกวิชาการเดินเรือ ชั้น ปวส. 1

โดยมีอาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการดังนี้

นายตะวัน      ช่วยชูเครือ               ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน (ที่ปรึกษา) แผนกวิชาการเดินเรือ                         โทร 085-792-6694

นายพงค์เทพ   สุวรรณโณ               ตำแหน่ง  พนักงานราชการคร แผนกวิชาการเดินเรือ                         โทร 089-659-4229

นายพงษ์พิศาล  กังสังข์                   ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการเดินเรือ                         โทร 084-997-9216

นางสาวสุปรีดา  สังวาลย์                ตำแหน่ง พนักงานราชการครูแผนกวิชาการเดินเรือ                         โทร 093-584-7264

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *