วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO CONFERENCE) เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ ห้องสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *