ประมงติณฯ ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงกาาชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *