ประมงติณฯ เร่งพัฒนาสถานศึกษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการระดมกำลังสมอง จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

วันที่ 29 กันยายน 2565 (เวลา 08.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวนกว่า 45 คน เข้าร่วมการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดของบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพ และภารกิจหน้าที่ เพื่อสังเคราะห์เป็นแผนงานโครงการสำหรับขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *