ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 แต่ละห้องเรียน (เพิ่มเติม) ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าห้องครูที่ปรึกษา สแกน QR code ห้องที่ตนเองสังกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *