ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกไฟล์

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรม การผลิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ประจำปี 2567 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

Read more

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

#กสศ. ร่วมกับ #วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. ใน #สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (#สาขาประมง) โดยมีคุณสมบัติตามที่ กสศ. กำหนด ก็สามารถสมัครเข้ารับทุนได้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

โอกาสมาแล้ว….วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครแล้วนะ… ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้างล่างนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสมัครออนไลน์

Read more

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ 2. รับใบลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา กรอกเอกสารให้ครบ 3. พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อการลงทะเบียน และชำระเงิน 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียนให้กับครูที่ปรึกษาขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more