ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ)

โดยกำหนดให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ มารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการค้ดเลือก เอกสารประกาศ https://drive.google.com/…/1npDNeHv12DcpCoAKjCV…/view… #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นายราเชนทร์ อะหมัด นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ….ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเรียน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนนท์ เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดวันลงทะเบียนเรียน วันที่

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศจากร้านค้าสหการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ในวันมอบตัว สามารถเดินทางมารับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านค้าสหการ

Read more