ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *