ประมงติณฯ จับมือสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติ พัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาการเดินเรือ บูรณาการรายวิชาคณิตศาตร์เพื่อการเดินเรือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันนี้ 1 กันยายน 2565 (เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์เพื่อการเดินเรือ และหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักศึกษสาขาวิชาการเดินเรือ และคณะครู รวม 15 คน เข้าศึกษาเรียนรู้หัวข้อทรงกลมท้องฟ้า และสามเหลี่ยมบนทรงกลม รวมถึงพื้นฐานการเดินเรือดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติ โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างดียิ่ง จากคุณกฤษดา รุจิรานุกูล เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ เป็นผลให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *