ประมงติณฯ จับกุ้งแล้วนะ….รู้ยัง

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ต้อนรับและนำนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลิตผลจากโครงการเลี้ยงกุ้งขาวปลอดภัย 1 ไร่ 1 ล้าน แบบ smart farm ตามหลักวิชาการ DRAEM Model บูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเป็นผลจากการขับเคลื่อนของคณะกรรมการหลายภาคส่วน ประกอบด้วยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธาฎา ศิณโส หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน นายประทีป สองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสมชาติ ชูมาก ครูผู้ขับเคลื่อนโครงการ และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำนักเรียน นักศึกษา มาเรียนรู้กระบวนการทำงานตามสภาพจริง จำนวนกว่า 30 คน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *