ประมงติณฯ แหล่งเรียนรู้แห่งคุณภาพ ขอต้อนรับน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

…วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 – 12.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ต้อนรับและให้ความรู้นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (หลักสูตร 4 ปี) ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 เข้าเรียนรู้งานครูในสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของครูที่แท้จริง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา ในการนี้ คณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนำโดยนายอาคม สุดราม อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานฝ่ายวิชาการ งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 25 คน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *