ประมงติณฯ เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบสะสมหน่วยการเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสงขลา

…วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางพัชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบสะสมหน่วยการเรียน (Credit bank) ณ ห้องประชุมปุณรดา 1 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา การจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการภายใต้ทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนต้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565แพลตฟอร์ม 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา เป็นหัวหน้าโครงการย่อย

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *