เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์มฯ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พัฒนาครูสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์ม ….

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ครูยุพา จุทอง และครูลักธพรรณ ศรีสุวรรณ ครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและงานฟาร์ม ในหัวข้อ “ระบบควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะและการถ่ายภาพสิ่งทดลองทางการเกษตรเพื่อเผยแพร่ในเอกสารวิชาการ” ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *