ลุยงานเต็มกำลัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จำนวน 25 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ การประกวดผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสุกฤตา สามารถกิจ ครูที่ปรึกษาอกท.หน่วยพรานทะเล เป็นผู้ประสานงาน และนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ระดับชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะต่างๆ ดังนี้

  1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
  3. ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ
  4. ธิดารีไซเคิล
  5. ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช
  6. การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง
  7. ทักษะพื้นฐานการประมง
  8. ทักษะการจัดสวนถาด
  9. ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
  10. ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *