สุดปัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 24-กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการเกษตรในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เรื่อง “สายใย สองเล” โดยแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนายอานนท์ วิไลรัตน์ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา เป็นคณะทำงาน ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *