ประมงติณฯ สถานศึกษาสีขาว กวดขันคุณธรรมชาวเรือที่ดี ไม่มีอบายมุข…

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้โอวาทและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพชาวเรือ แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการเดินเรือ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ก่อนดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารแผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นการคัดกรองสารเสพติดอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้อมปรามนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน และTHC(กัญชา) กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยแผนกวิชาการเดินเรือ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *