วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายประทีป สองแก้ว นายสันติธรรม เทพฉิม นายธาฎา ศิณโส นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ นางกนิษฐา สัมมุขา นางยุพา จุทอง นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *