วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการ Fin ดี We can do!!” ผ่านระบบ Microsoft teams

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการ Fin ดี We can do!!” ผ่านระบบ Microsoft teams ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *