คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับนางสาวจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแปรรูปสัตว์น้ำนางวิลาวัณย์ บุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *