ประมงติณฯ เร่งพัฒนาคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมเกิน 51%

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง เกิน 51% ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จ.สงขลา กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 โดยการนำของนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวสุกฤตา สามารถกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายพงษ์พิศาล กังสังข์ หัวหน้างานปกครอง และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 28 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง เกิน 51% ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯกำหนด

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *