คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนร้บ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *