วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ คณะกรรมการดำเนินงาน จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง

🎖🎖🎖 🦈🐳🐠🦐🦞🐠….🥉 🥉 ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 43 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *