ประมงติณฯ แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน อบรมระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ร่วมกับสวนเทพหยา…

วันที่ 23 มีนาคม 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับสวนเทพหยา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่มนักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ณ สวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีครูพรเพ็ญ อาสนศักดิ์ และครูอานนท์ วิไลรัตน์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 119 คน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *