ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อรอบทั่วไปสาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 07.00-17.30 น. รายละเอียดดังประกาศที่แนบ ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกศึกษารายละเอียดกำหนดการ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเอง และขอให้ทุกท่านโชคดีในการคัดเลือก….

เอกสารประกาศ https://drive.google.com/…/1Ep8C_eOBo6zMjq6gCh…/view…

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *