กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • 1. นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ
  • 2. รับใบลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา กรอกเอกสารให้ครบ
  • 3. พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อการลงทะเบียน และชำระเงิน
  • 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียนให้กับครูที่ปรึกษาขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *