ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การเลื่อนกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

📢ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

Read more

📢 ประกาศ งานวัดผลและประเมินผลนักเรียน นักศึกษา เรื่อง ตรวจสอบ ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ จากงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบ ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th

Read more

📢ประกาศ ถึงนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง กำหนดการของงานวัดผลและประเมินผล งานทะเบียน และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Read more