วันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมสร้างเครือข่ายกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษา ฯ ระดับจังหวัดสงขลา ณ ห้องณธรรศ ชั้น ๒ โรงแรมเตอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมสร้างเครือข่ายกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษา ฯ ระดับจังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางพัชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ณ ห้องณธรรศ ชั้น ๒ โรงแรมเตอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *