ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 ประกอบด้วย งบทดลอง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS (งบทดลอง)

Read more

รวมแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสำรวจของงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

กรุณาตอบแบบสอบถามและแบบสำรวจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านให้ครบถ้วนก่อนปิดหน้านี้

Read more

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ​เบอร์โทรติดต่อภายในหน่วยงาน ช่องทางติดต่อผู้บริหาร คู่มือรายชื่อติดต่อสถานศึกษา อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A (ถาม-ตอบ) Social Network (Facebook) 

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป​ รอบที่​ 2​ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

รับมอบหน้ากากอนามัย จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนครู รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ยังไม่ได้เย็บ จากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำมาตัดเย็บให้แล้ว แล้วนำมอบให้แก่เหล่ากาชาดต่อไป ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more