วันที่ 3-4 พ.ย. 64 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 3-4 พ.ย. 64 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *