บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ (นายอนุชิต วังธนากร)