📢ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *