ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการพยาบาลแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการพยาบาลแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ นักเรียนนักศึกษาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาสิ่งที่ต้องเตรียมมา1.บัตรประจำตัวประชาชน2.ใบยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง 3.ใบคัดกรองการรับวัคซีน ใบขออนุญาตผู้ปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *