ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบปะ ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยมฯ

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพัชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบปะ ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม ณ

Read more