ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดการซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอัจฉริยะ (Excellent Center) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดการซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอัจฉริยะ (Excellent Center) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (dowload)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *