ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ

…วันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายประยูร เฉิดฉิ้ม นายธาฎา ศิณโส นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ และนางสาวกานดา เหลาะโต๊ะหมัน แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้แก่นักเรีนยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ

Read more

งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำกระชังเลี้ยงปลา” ให้ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายประยูร เฉิดฉิ้ม หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ นายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ นายสุธี บัวหนู ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การทำกระชังเลี้ยงปลา”

Read more