การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB) ที่แตกต่างกันในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย

Read more

วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน เข้าดำเนินการจัดการการอบรมโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ณ บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยต้นเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีรายละเอียดตามภาพประกาศต่อไปนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวสาขาวิชาการเดินเรือ ทั้ง 11 คน ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารประกาศ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา

Read more

ด่วน….!! มติที่ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาเช้านี้

ขยายเวลารับนักเรียน นักศึกษาทั้ง ปวช./ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ แบบรับตรง…เป็นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 สนใจติดต่อได้ด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประมงติณฯ เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบสะสมหน่วยการเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสงขลา

…วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางพัชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Read more