📢 ประกาศ งานวัดผลและประเมินผลนักเรียน นักศึกษา เรื่อง ตรวจสอบ ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ จากงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบ ผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ https://std2018.vec.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *