ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรายงานตัว มอบตัว นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2565 โดยได้พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น….เนื่องจากวันเวลาดังกล่าว มีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงให้ผู้ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกมารายงานตัว มอบตัว

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 #ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *