คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับนายอัลดุลเลาะ สารี ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแปรรูปสัตว์น้ำนายสุขิตกุล เกตุพันธุ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างต่อเรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *